Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania „Dubový háj – cesta „a „Dubový háj – elektro“

Zverejnené
19. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. októbra 2021 − 2. novembra 2021
Kategória

Prílohy