Informácia o návrhu zaradiť lokalitu SKUEV4005 Solivarsko-švábske dúbravy do národného zoznamu území Európskeho významu