Oznámenie o začatí územného konania „ Plán využívania ložiska andezitov v ťažobnom území Žehňa II”