Preskočiť na obsah

Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK a Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK 2021 – 2030

Zverejnené 11.9.2023.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že na webovom sídle MŽP SR boli zverejnené dokumenty: Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK a Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK 2021 – 2030, ktoré sú prístupné k nahliadnutiu na http://enviroportal.sk v časti EIA/SEA – Informačný systém (OS EIA).