Preskočiť na obsah

Program rozvoja obce Dulova Ves na obdobie 2024 -2030

Zverejnené 22.2.2024.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov do 15 dní od dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou.

Upozorňujeme Vás, že strategický dokument „Program rozvoja obce Dulová Ves na obdobie 2024 – 2030“ svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa §4 ods. 2 zákona o posudzovaní.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-rozvoja-obce-dulova-ves-na-obdobie-2024-2030