Preskočiť na obsah

Publicita projektu komunitné centrum

Zverejnené 31.1.2019.

Opis projektu

Ciele projektu: Cieľom projektu je s pomocou výstavby nového komunitného centra zabezpečiť komunitné služby v obci, ktorého prioritným cieľom bude realizácia vzdelávacích, zdravotno-osvetových a voľno-časových aktivít pre všetky vekové skupiny príslušníkov MRK s cieľom zlepšenia ich životnej situácie, iniciovania štrukturálnych zmien a ozdravných procesov. Komunitné centrum je projektované ako novostavba na pozemkoch, ktorých výlučným vlastníkom je obec Žehňa. Výstavbou objektu s následným obstaraním vnútorného vybavenia sa vytvoria priestory pre denné centrum, komunitné aktivity a voľnočasové aktivity mládeže pre vzdelávanie, záujmové krúžky, doučovanie. Vytvorí sa tiež priestor pre prácu terénnych sociálnych pracovníkov, dobrovoľníkov, pre hudobno-dramatické aktivity, dielne a kuchynku a klubovňu pre mládež. Zároveň bude v objekte vytvorený priestor pre stredisko osobnej hygieny. Komunitné centrum bude slúžiť celej komunite, poskytovaním komplexných sociálnych a komunitných služieb, komunitné centrum svojou činnosťou prispeje k sociálnemu začleňovaniu sociálne vylúčených osôb v obci Žehňa, k zlepšeniu ich sociálnej situácie, k zvýšeniu vzdelanosti, podporí ich začlenenie na trhu práce. Projekt výstavby je v súlade s globálnym cieľom OP Ľudské zdroje.

Merateľné ukazovatele projektu:

P0232 – Počet nových zariadení sociálnej infraštruktúry – 1 (k dátumu ukončenia realizácie projektu)

P0527 – Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach – 2 (k dátumu ukončenia realizácie projektu)

Okrem hlavného cieľa, má komunitné centrum podľa aktuálnej potreby a miestnych problémov obyvateľov aj ďalšie špecifické ciele:

 • podpora zmysluplného trávenia voľného času
 • pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce
 • prevenciu nežiaducich patologických javov v týchto komunitách
 • podporu počas vzdelávania; pričom všetky služby a podpora komunitných centier občanovi by mali viesť k jeho integrácii a svojbytnosti.
 • zlepšiť prístup príslušníkov MRK k sociálnej infraštruktúre,
 • aktivizovať príslušníkov MRK k riešeniu vlastnej situácie ako aj otázok týkajúcich sa života obce
 • zlepšiť rozsah a kvalitu sociálnych a komunitných služieb v obci a vytvoriť tak podmienky na sociálne začleňovanie osôb sociálne vylúčených na lokálnej úrovni
 • podporiť komunitný rozvoj a budovanie komunity v obci.

Primárnou cieľovou skupinou komunitných centier sú prevažne sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva, jednotlivci ako aj celé rodiny. Majú sťažený prístup k získaniu inštitucionálnej pomoci, či zamestnaniu sa. Hlavnou aktivitou projektu je výstavba nového komunitného centra (KC) v obci Žehňa. Po ukončení realizácie stavebnej časti bude objekt vybavený zariadením nevyhnutným k poskytovaniu sociálnej a komunitnej práce. V obci je výraznou mierou zastúpená MRK. Cieľovou skupinou sú príslušníci MRK žijúci v obci s hlavným dôrazom na deti a mládež do 18 rokov, matky s deťmi, ako aj najviac sociálne vylúčených dospelých jedincov.

Obec sa nachádza vo východnej časti Prešovského kraja, okres Prešov. Projekt Atlas rómskych komunít 2013, ktorý je súčasťou spoločného programu UNDP a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zameraného na monitorovanie životných podmienok rómskej populácie uvádza, že z celkového počtu obyvateľov obce Žehňa – ku 11.01.2018 (evidencia obecného úradu Žehňa): 1173 obyvateľov, podiel príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít predstavuje 63,26 % (t.j. približne 742 príslušníkov MRK).Obec Žehňa je zároveň jednou zo 150 obcí, ktoré sa na základe Čestného vyhlásenia obce zapojili do realizácie Národného projektu „Takeaway“.

Aktivity, ktoré bude komunitné centrum poskytovať sú:

 • realizácia aktivít zameraných na aktivizáciu marginalizovaných komunít (najmä obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít) k riešeniu ich problémov;
 • ovplyvňovanie sociálnych zmien vytváraním a zlepšovaním vzťahov medzi príslušníkmi marginalizovaných komunít (najmä obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych komunít) a komunitou celej obce, najlepšie tak, aby samotní členovia danej komunity tieto zmeny požadovali a uskutočňovali ich;
 • realizáciu aktivít smerujúcich k vyvolaniu a podporovaniu zmien v rámci miestnej komunity;
 • realizáciu spoločných sociálnych aktivít pre marginalizované komunity (najmä obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych komunít) a komunitu celej obce, vrátane neformálneho vzdelávania a realizácie voľnočasových aktivít pre deti, mládež a dospelých;
 • organizovanie senzibilizačných a osvetových aktivít pre marginalizované komunity (najmä obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych komunít) a komunitu celej obce o prínose aktivít komunitnej práce k zlepšeniu životov všetkých obyvateľov obce (jednak tým, že sa budú aktívne riešiť problémy najzraniteľnejších skupín, ale tiež tým, že napríklad komunitné sociálne služby budú môcť využívať všetci obyvatelia).
 • aktivity, do ktorých budú zapojení zástupcovia obecnej samosprávy, školy, cirkvi a ďalších inštitúcií v obci a okolí (napríklad aj územne príslušný úrad práce), ktorých cieľom bude rozvoj spolupráce týchto inštitúcií s komunitným centrom, účasť inštitúcií a ich klientov (napríklad žiakov, študentov, členov náboženskej obce) na aktivitách komunitného centra –napríklad formou dobrovoľníctva, osvety a podobne.