Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zákazky s nízkou hodnotou „Rekonštrukcia garáže na hasičskú zbrojnicu pre 2 zásahové vozidlá v obci Žehňa“

Zverejnené
12. februára 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
12. februára 2020