Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením ver. vyhláškou a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Zverejnené
7. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. júna 2022 − 20. júna 2022
Kategória

Prílohy